New York -- 35.2 Mb/s Outbound
 
prod1db1 1.23
prod1db2 2.33
prod1db3 7.55
prod1db4 15.14
prod1db5 0.07
prod1db6 0.10
 
prod1app1 0.28
prod1app2 0.44
prod1app3 0.34
prod1app4 0.77
prod1app5 1.11
prod1app6 0.42
prod1app7 0.33
prod1app8 0.22
prod1app9 0.29
prod1app10 1.07
prod1app11 1.13
prod1app12   down
prod1app13 5.03
prod1app14 2.18
 
prod1web1 0.00
prod1web2 0.00
prod1web3 0.00
prod1web4 0.00
prod1web5 0.00
prod1web6 0.00
prod1web7 0.09
prod1web8 0.00
prod1web9 0.00
prod1web10 0.00
prod1web11 0.00
prod1web12   down
 
prod1vrt1 0.00
prod1vrt2 0.00
prod1vrt3 0.00
 
Virginia -- 28.4 Mb/s Outbound
 
prod2db1 10.18
prod2db2 2.14
prod2db3 1.79
prod2db4 1.44
prod2db5 3.04
prod2db6 0.03
 
prod2app1 1.57
prod2app2 1.76
prod2app3 1.82
prod2app4 1.77
prod2app5 1.59
prod2app6 1.96
prod2app7 2.10
prod2app8 2.23
prod2app9 1.78
prod2app10 1.68
prod2app11 2.53
prod2app12 1.73
prod2app13 1.75
prod2app14 1.18
 
prod2web1 0.18
prod2web2 0.07
prod2web3 0.02
prod2web4 0.10
prod2web5 0.14
prod2web6 0.16
prod2web7 0.10
prod2web8   down
prod2web9 0.09
prod2web10 0.07
prod2web11 0.55
prod2web12 0.99
 
prod2vrt1 0.03
prod2vrt2 0.02
prod2vrt3 0.02